Ana içeriğe atla

Lisans Programı Çıktıları

TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Çıktıları

 1. Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve Endüstri Mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 2. Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. 
 3. Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama ve iyileştirme becerisi. 
 4. Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. 
 5. Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, fiziksel veya bilgisayısal deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi.
 6. Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 7. Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık.
 8. Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 9. Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 10. Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. 
 11. Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi.

Program Çıktıları

TEDÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan endüstri mühendisleri

 1. Matematiği ve temel bilimleri kavrayacak
 2. Mühendislik kavramlarını uygulayabilecek
 3. Deneyler tasarlayabilecek ve yapabilecek
 4. Verileri analiz edebilecek ve yorumlayabilecek
 5. İstenen ihtiyaçları karşılamak için optimizasyon kavramlarını kullanarak bir sistem, sistem bileşeni veya bir süreci etkin bir şekilde tasarlayabilecek ve/veya iyileştirebilecek
 6. İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-düzenleme yoluyla disiplinlerarası takımlarda çalışacak
 7. Mühendislik problemlerini saptayabilecek, formule edebilecek, ve alternatif çözümler tasarlayabilecek
 8. Profesyonel ve etik sorumluluk gösterecek Kişilerarası iletişim ve öz-gelişimde ileri düzeyde
 9. İngilizce kullanacak
 10. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gösterecek
 11. Küresel/toplumsal bağlamda, olaylar ve fikirler hakkında yaratıcı düşünceler ortaya koyabilecek, eleştirel değerlendirmelerde bulunabilecek
 12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini farkedecek ve bunu sahiplenebilecek
 13. Güncel konuları yorumlayabilecek
 14. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri, ve modern araçları kullanacak
 15. Farklı kültürleri tanıyacak ve takdir edecek, bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı olacaklardır.